Embedded Modules

JWX6052

Dual band / 802.11ac 3T3R Mini PCI Express Module

JWX6052

JWX6055

Dual band / 802.11ac 2T2R Mini PCI Express Module

JWX6055

JWU6051

11ac wave2/abgn 1T1R WIFI & BT4.1 USB Combo Module

JWU6051

JWX6053

Industrial grade Dual band / 802.11ac 3T3R Mini PCI Express Module

JWX6053

JWX6056

Industrial grade Dual band / 802.11ac 2T2R Mini PCI Express Module

JWX6056

JWW6051

11ac wave2/abgn 2T2R WIFI & BT4.2 M.2 Combo Module

JWW6051


JWX5501

802.11a/ n/ac 3T3R High Power Mini PCI Express Module

JWX5501

JWX5502

Industrial grade 802.11a/ n/ac 3T3R High Power Mini PCI Express Module

JWX5502


JWX6085

802.11 a/b/g/n 2T2R Mini PCI Express

JWX6085

JWX6086

802.11 a/b/g/n 3T3R Mini PCI Express

JWX6086

JWX6082

Industrial Grade 802.11 a/b/g/n 3T3R Mini PCI Express

JWX6082

JWX6083

802.11 a/b/g/n 3T3R Mini PCI Express

JWX6083


JWX6051

802.11 a/b/g/n 3T3R Half Mini PCI Express

JWX6051


NA24ME0

802.11 b/g/n 1T2R High Power Mini PCI Express

NA24ME0