Embedded Modules

JWX6052

Dual band / 802.11ac 3T3R Mini PCI Express Module
Part No.:C-10-JWX6052-0

JWX6052

JWX6055

Dual band / 802.11ac 2T2R Mini PCI Express Module
Part No.:C-10-JWX6055-0

JWX6055

JWU6051

11ac wave2/abgn 1T1R WIFI & BT4.1 USB Combo Module
Part No.:C-10-JWU6051-0

JWU6051

JWX6053

Industrial grade Dual band / 802.11ac 3T3R Mini PCI Express Module
Part No.:C-10-JWX6053-0

JWX6053

JWX6056

Industrial grade Dual band / 802.11ac 2T2R Mini PCI Express Module
Part No.:C-10-JWX6056-0

JWX6056

JWW6051

11ac wave2/abgn 2T2R WIFI & BT4.2 M.2 Combo Module
Part No.:C-10-JWW6051-0

JWW6051


JWX5501

802.11a/ n/ac 3T3R High Power Mini PCI Express Module
Part No.:C-10-JWX5501-0

JWX5501

JWX5502

Industrial grade 802.11a/ n/ac 3T3R High Power Mini PCI Express Module
Part No.:C-10-JWX5502-0

JWX5502


JWX6085

802.11 a/b/g/n 2T2R Mini PCI Express
Part No.:C-10-JWX6085-0

JWX6085

JWX6086

802.11 a/b/g/n 3T3R Mini PCI Express
Part No.:C-10-JWX6086-0

JWX6086

JWX6082

Industrial Grade 802.11 a/b/g/n 3T3R Mini PCI Express
Part No.:C-10-JWX6082-0
JWX6082

JWX6083

802.11 a/b/g/n 3T3R Mini PCI Express
Part No.:C-10-JWX6083-0
JWX6083


JWX6051

802.11 a/b/g/n 3T3R Half Mini PCI Express
Part No.:C-10-JWX6051-0

JWX6051


NA24ME0

802.11 b/g/n 1T2R High Power Mini PCI Express
Part No.:C-10-NA24ME0-0

NA24ME0